تاکید ژاپن بر حمایت از اوکراین / ارسال تجهیزات مخابراتی و تلویزیونی به کی یف


تهران – ایرنا -یوشیماسا هایاشی، وزیر امور خارجه ژاپن روز جمعه اعلام کرد که توکیو به عنوان بخشی از حمایت از اوکراین، تجهیزات مخابراتی و تلویزوین به کی یف فرستاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025678/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C