تاکید روسیه و چین بر همکاری دوکشور در سازمان‌های بین‌المللی


تهران- ایرنا- روسیه و چین بر همکاری و احترام متقابل به منافع یکدیگر در شورای امنیت، سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85018927/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C