تاثیرات مخرب کرونا بر اقتصاد منطقه آسیا-اقیانوسیه


تهران- ایرنا- براساس جدیدترین گزارش های خبری شیوع ویروس کرونا در جهان تاثیرات مخربی را بر اقتصاد منطقه آسیا-اقیانوسیه گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105851/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87