بریکس؛ تهدید برای اروپا یا فرصت؟


تهران- ایرنا- اروپا با توجه اینکه تاکنون تصمیم رسمی نگرفته است که به بریکس اهمیت دهد یا آن را نادیده بگیرد، کارشناسان و محققان، برای همکاری اروپا و این ائتلاف نوظهور فرصت ها و وجود چالشهایی را پیش‌بینی می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219967/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA