ایسوزو موتورز ژاپن بازار روسیه را ترک می کند


تهران – ایرنا- ایسوزو موتورز تولید کننده بزرگ ژاپنی کامیون و اتوبوس تصمیم گرفتف بازار روسیه را به طور کامل ترک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169244/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF