ایران و چین ، بازیگران کلیدی نظم نوین جهانی


ایرنا – تهران – همزمان با برگزاری نشست دوگانه کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی این کشور، یک کارشناس حوزه رسانه چین معتقد است سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از برگزاری این نشست ها، از اهمیتی ویژه در روابط دو کشور برخوردار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047964/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C