ایجاد مکانیسم همکاری عملی اقتصادی میان چین و کره جنوبی


تهران- ایرنا – رسانه دولتی چین امروز چهارشنبه اعلام کرد چین و کره جنوبی مکانیسمی برای همکاری عملی اقتصادی ایجاد خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292070/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C