انرژی پاک؛ اصلی‌ترین زمینه همکاری چین با کشورهای آسیای مرکزی


تهران- ایرنا- در حالی که همکاری چین با کشورهای آسیای مرکزی در ۳۰ سال گذشته حول محور انرژی بوده است ولی باتوجه با تغییرات اقلیمی، سیاست همکاری چین از محور انرژی های کربنیک به انرژی های پاک در این منطقه تغییر یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185726/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C