اندونزی و استرالیا به دنبال تقویت همکاری ضدتروریستی


تهران- ایرنا – آژانس ضدتروریستی ملی اندونزی با دفتر امورخارجه و تجارت استرالیا در راستای تقویت همکاری ضدتروریستی جلسه مشورتی دوجانبه برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230220/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C