افزایش تنش در شرق اسیا؛ اعتراض تایوان به مانورهای نظامی چین


تهران-ایرنا- پس از آنکه ارتش خلق چین در آب‌ها و حریم هوایی اطراف تایوان رزمایش نظامی برگزار کرد،
تایوان در اعتراض چین را به دلیل برگزاری مانورهای نظامی در نزدیکی این جزیره محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993117/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86