افزایش تقاضای شرکت های کره جنوبی برای جذب کارگران خارجی


تهران- ایرنا -براساس نظرسنجی اتاق بازرگانی و صنعت کره جنوبی، حدود نیمی از شرکت های این کشور خواستار افزایش سهمیه استخدام کارگران خارجی هستند؛ موضوعی که حکایت از معضل کاهش جمعیت و نیز پیر شدن جمعیت آن دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172189/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C