اعضای اتحادیه اروپا برای آزمایش کرونا از مسافران چینی موافقت نکردند/ توافق با رویکرد احتیاطی
تهران- ایرنا- اتحادیه اروپا چهارشنبه شب اعلام کرد که کشورهای عضو درباره انجام تست کرونا از مسافران ورودی چین به توافق نرسیده اند اما با اتخاذ یک رویکرد احتیاطی هماهنگ شده موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989602/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA