از شرق تا غرب؛ دلیل علاقه به آسیای میانه چیست؟


تهران – ایرنا – آسیای میانه از بعد از جنگ اوکراین مورد توجه بی سابقه بازیگران جهانی و منطقه ای قرار گرفته است به طوریکه سران قدرت های جهانی و منطقه ای در این مدت نشست های متعددی با رئیسان جمهوری این منطقه از آسیا داشته اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261292/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA