آغاز روز دوم نشست گروه ۷ با اولویت جنگ اوکراین


تهران- ایرنا – وزیران امورخارجه گروه ۷ در روز دوم نشست خود در کاروایزاوا شهری در مرکز ژاپن با محوریت جنگ اوکراین کار خود را آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085233/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86